Guangzhou Baida Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $27,000
Guangzhou Baida Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Guangdong, China

MAIN CATEGORIES

Drain Pump & Maintenance Equipment & Other
Copper Tube
Air Conditioning Spare Parts
Manifold Gauge & Valve

Ling Yang
Loading
Frank feng
Loading
Len Lan
Loading